Sunday, December 10, 2006

Vedic Chantings in Telugu: Sri Rudram - Laghunyasam (శ్రీ రుద్రం - లఘున్యాసం)

Please find the updated version of this at: http://www.vignanam.org/veda/sri-rudram-laghunyasam-telugu.html

ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ ||

ఓం ఆధాత్మానగ్ం శివాత్మానగ్ం శ్రీ రుద్రరూపం ధ్యాయేత్ ||

శుద్ధస్ఫటిక సంకాశం త్రినేత్రం పంచ వక్త్రకం
గంగాధరం దశభుజం సర్వాభరణ భూషితమ్
నీలగ్రీవం శశాంకాంకం నాగ యజ్ఞోప వీతినమ్
వ్యాఘ్ర చర్మోత్తరీయంచ వరేణ్య-మభయ ప్రదమ్
కమండల్-వక్ష సూత్రాణాం ధారిణం శూలపాణినం
జ్వలంతం పింగళజట శిఖా ముద్ద్యోత ధారిణమ్
వృష స్కంధ సమారూఢం ఉమా దేహార్ధ ధారిణం
అమృతే నాప్లుతం శాంతం దివ్యభోగ సమన్వితమ్
దిగ్దేవతా సమాయుక్తం సురాసుర నమస్కృతం
నిత్యంచ శాశ్వతం శుద్ధం ధ్రువ-మక్షర-మవ్యయమ్
సర్వ వ్యాపిన మీశానం రుద్రం వైవిశ్వ రూపిణం
ఏవం ధ్యాత్వాద్-విజస్సమ్యక్ తతోయ జనమారఖేత్

అథాతో రుద్ర స్నానార్చ-నాభిషేక విధిం వ్యా''క్ష్యాస్యామః |

ప్రజననే బ్రహ్మా తిష్ఠతు | పాదయోర్-విష్ణుస్-తిష్ఠతు |
హస్తయో హరస్-తిష్ఠతు | బాహ్వోర్-ఇంద్రస్-తిష్టతు |
జఠరే అగ్నిస్-తిష్ఠతు | హృదయే శివస్-తిష్ఠతు |
కణ్ఠే వసవస్-తిష్ఠంతు | వక్త్రే సరస్వతీ తిష్ఠతు |
నాసికయోర్-వాయుస్-తిష్ఠతు |
నయనయోశ్-చంద్రాదిత్యౌ తిష్టేతాం | కర్ణయో రశ్వినౌ తిష్టేతాం |
లలాటే రుద్రాస్-తిష్ఠంతు | మూర్థ్న్యా దిత్యాస్-తిష్ఠంతు |
శిరసి మహాదేవస్-తిష్ఠతు | శిఖాయాం వామదేవస్-తిష్ఠతు |
పృష్ఠే పినాకీ తిష్ఠతు | పురత శూలీ తిష్ఠతు |
పార్శ్యయోశ్-శివాశంకరౌ తిష్ఠేతాం | సర్వతో వాయుస్-తిష్ఠతు |

తతో బహిస్-సర్వతో உగ్నిర్ జ్వాలామాలా పరివృతస్-తిష్ఠంతు |
సర్వేష్-వఙ్గేషు సర్వా దేవతా హథాస్థానం తిష్ఠంతు | మాగ్ం రక్షంతు |

అగ్నిర్మే వాచి శ్రితః | వాగ్-హృదయే |
హృదయం మయి | అహ మమృతే'' | అమృతం బ్రహ్మణి |
వాయుర్మే'' ప్రాణే శ్రితః | ప్రాణో హృదయే |
హృదయం మయి | అహ మమృతే'' | అమృతం బ్రహ్మణి |
సూర్యో మే చక్షుషి శ్రితః | చక్షుర్ హృదయే |
హృదయం మయి | అహ మమృతే'' | అమృతం బ్రహ్మణి |
చంద్రమా మే మనసి శ్రితః | మనో హృదయే |
హృదయం మయి | అహ మమృతే'' | అమృతం బ్రహ్మణి |
దిశో మే శ్రోత్రే'' శ్రితాః | శ్రోత్రగ్ం హృదయే |
హృదయం మయి | అహ మమృతే'' | అమృతం బ్రహ్మణి |
ఆపోమే రేతసి శ్రితాః | రేతో హృదయే |
హృదయం మయి | అహ మమృతే'' | అమృతం బ్రహ్మణి |
పృథివీ మే శరీరే శ్రితాః | శరీరగ్ం హృదయే |
హృదయం మయి | అహ మమృతే'' | అమృతం బ్రహ్మణి |
ఓషధి వనస్పత యో మే లోమసు శ్రితాః | లోమాని హృదయే |
హృదయం మయి | అహ మమృతే'' | అమృతం బ్రహ్మణి |
ఇంద్రో మే బలే'' శ్రితః | బలగ్ం హృదయే |
హృదయం మయి | అహ మమృతే'' | అమృతం బ్రహ్మణి |
పర్జన్యో మే మూర్ద్ని శ్రితః | మూర్ధా హృదయే |
హృదయం మయి | అహ మమృతే'' | అమృతం బ్రహ్మణి |
ఈశానో మే మన్యౌ శ్రితః | మన్యుర్ హృదయే |
హృదయం మయి | అహ మమృతే'' | అమృతం బ్రహ్మణి |
ఆత్మా మ ఆత్మని శ్రితః | ఆత్మా హృదయే |
హృదయం మయి | అహ మమృతే'' | అమృతం బ్రహ్మణి |
పునర్మ ఆత్మా పునరాయు రాగా''త్ |
పునః ప్రాణః పున రాకూత మాగా''త్ |
వైశ్వానరో రశ్మిభిర్-వావృధానః |అంతస్తిష్ఠ త్వమృతస్య గోపాః ||

అస్యశ్రీ రుద్రాధ్యాయ ప్రశ్న మహామంత్రస్య
అఘోర ఋషిః అనుష్టుప్ చందః సఙ్కర్షణ మూర్తి స్వరూపో
యోసా-వాదిత్యః పరమపురుషః స ఏష
రుద్రో దేవతా | నమః శివాయేతి బీజం |
శివతరా-యేతి శక్తిః |మహాదేవా-యేతి కీలకం |
శ్రీ సాంబ సదాశివ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ||

ఓం అగ్ని-హోత్రాత్-మనే అంగుష్ఠాభ్-యాన్' నమః |
దర్శ-పూర్ణ-మాసాత్-మనే తర్జనీభ్-యాన్' నమః |
చాతుర్-మాస్-యాత్మనే మధ్యమాభ్-యాన్' నమః |
నిరూఢ-పశుబంధాత్-మనే అనామికాభ్-యాన్' నమః |
జ్యోతిష్టో-మాత్మనే కనిష్ఠికాభ్-యాన్' నమః |
సర్వ-క్రత్వాత్-మనే కర తల కర పృష్ఠాభ్-యాన్' నమః |

అగ్ని-హోత్రాత్-మనే హృదయాయ నమః |
దర్శ-పూర్ణ-మాసాత్-మనే శిరసే స్వాహా |
చాతుర్-మాస్-యాత్మనే శిఖాయై వషట్ |
నిరూఢ-పశుబంధాత్-మనే కవచాయ హుం |
జ్యోతిష్టో-మాత్మనే నేత్ర-త్రయాయ వౌషట్ |
సర్వ-క్రత్వాత్-మనే అస్త్రా-యఫట్ |
భూర్-భువః-సువరో-మితి దిగ్బంధః ||

ధ్యానం

ఆపాతాళన-భఃస్థలాంత భువన బ్రహ్మాణ్డ మావిస్ పురత్
జ్యోతిః స్ఫాటిక లింగ మౌలి విలసత్ పూర్ణేందు వాంతామృతైః |
అస్తో కాప్లుత మేక మీశ మనిశం రుద్రాను వాకాంజపన్
ధ్యాయే దీప్సిత సిద్ధయే ద్రువ పదం విప్రో భిషిణ్-జేచ్చివం ||

బ్రహ్మాణ్డ వ్యాప్త దేహా భసిత హిమరుచా భాసమానా భుజంగైః
కణ్ఠే కాలాః కపర్దాః కలిత శశికలాశ్-చణ్డ కోదణ్డ హస్తాః |
త్ర్యక్షా రుద్రాక్ష మాలాః ప్రకటిత విభవాః శాంభవా మూర్తి భేదాః
రుద్రాః శ్రీ-రుద్ర సూక్త ప్రకటిత విభవా నః ప్రయచ్చంతు సౌఖ్యం ||

ఓం గణానా''మ్ త్వా గణపపతి గ్ం హవామహే
కవిం కవీనా ముపమశ్ర వస్తమం
జ్యేష్ఠ రాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద
ఆనశ్రణ్వణ్ నూతిభిస్సీ దశాదనం

ఓం శంచమే మయశ్చమే ప్రియంచమేను కామశ్చమే
కామశ్చమే సౌమనసశ్చమే భద్రంచమే శ్రేయశ్చమే
వస్యశ్చమే యశశ్చమే భగశ్చమే ద్రవిణంచమే
యంతాచమే ధర్తాచమే క్షేమశ్చమే ధృతిశ్చమే
విశ్వంచమే మహశ్చమే సంవిచ్చమే జ్ఞా+త్రంచమే
సూ+శ్చమే ప్రసూ+శ్చమే సీరంచమే లయశ్చమ
ఋతంచమే உమృతంచమే యక్ష్మంచమేనా మయచ్చమే
జీవాతుశ్చమే దీర్ఘా యుత్వంచమేన మిత్రంచమే భయంచమే
సుగంచమే శయనంచమే సూషాచమే సుదినంచమే ||

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ||
ఇతి లఘున్యాస ||

5 comments:

Anonymous said...

excellent stuff.. anna neeku veyee dandalu maaku neevu evi teluguloo petti chala help cheisi navu.. nennu aa parmeshwarudu ellapudu snathosham gaa sukuma ga samthrupthi gaa unachali ani korukuntuanmu..
harish

Mani said...

Can I have a printable versions of Sri Rudram,Lahanysam,Namakam and Chamakam Please.

Anonymous said...

Srinivas garu,

Thanks tons for this.. If you happen to know how to do rudrabhishekam by chanting laghunyasam, can you post the procedure too?

Thanks
Sastry

Gemini&Libra said...

emi anukovaddu.

modati slokam lo rendu typos unnayi.
umaadehartha dharinam: artha daggara othhu pettandi.

tatoya janamaarakhet: change ..khet to ..bhet

Best Regards

Srinivas Vadrevu said...

Thanks "Gemini & Libra" garu,

I am posting all of my updates to the stotras at my other site http://www.vijnanam.org/telugu.htm. All of these typos are corrected there. The exact link to laghunyasam in Telugu is: http://www.vijnanam.org/veda/telugu/vedas/sri-rudram-laghunyasam-telugu.html