Sunday, December 10, 2006

Vedic Chantings in Telugu: Sri Rudram - Namakam (శ్రీ రుద్రం - నమకం)

Please find an updated version of this at: http://www.vignanam.org/veda/sri-rudram-namakam-telugu.html

ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ ||

నమస్తే రుద్ర మన్యవ ఉతోత ఇషవే నమః |
నమస్తే అస్తు ధన్వనే బాహుభ్యాముత తే నమః ||

యాత ఇషుః శివతమా శివం బభూవ తే ధనుః |
శివా శరవ్యాయా తవ తయా నో రుద్ర మృడయ ||

యాతే రుద్ర శివా తనూరఘోరా పాపకాశినీ |
తయా నస్-తనువా శంతమయా గిరిశంతాభి చాకశీహి ||

యామిషుం గిరిశంత హస్తే బిభర్ష్యస్తవే |
శివాం గిరిత్రతాం కురుమా హిగ్ంసీః పురుషం జగత్||

శివేన వచసాత్వా గిరిశా చ్ఛావదామసి |
యధా నః సర్వ మిజ్జగద యక్ష్మగ్ం సుమనా అసత్ ||

అధ్యవోచ దధివక్తా ప్రధమో దైవ్యో భిషక్ |
అహీగ్ంశ్చ సర్వా''జ్ఞంభ యంత్సర్వా''శ్చ యాతుధాన్యః ||

అసౌ యస్తామ్రో అరుణ ఉత బభ్రుః సుమంగళః |
యే చేమాగ్ం రుద్రా అభితో దిక్షు శ్రితాః సహస్రశో వైషా_గ్_ం హేడ ఈమహే ||

అసౌ యో వసర్పతి నీలగ్రీవో విలోహితః
ఉతైనం గోపా అదృశన్-నదృశన్-నుదహార్యః |
ఉతైనం విశ్వా భూతాని స దృష్టో మృడయాతి నః ||

నమో అస్తు నీలగ్రీవాయ సహస్రాక్షాయ మీఢుషే'' |
అధో యే అస్య సత్వానోహం తేభ్యోకరన్-నమః ||

ప్రముఞ్చ ధన్వనస్-త్వముభయోర్-ఆర్త్ని యోర్జ్యాం |
యాశ్చతే హస్త ఇషవః పరాతా భగవో వప ||

అవతత్య ధనుస్త్వగ్ం సహస్రాక్ష శతేషుధే |
నిశీర్య శల్యానాం ముఖా శివోనః సుమనా భవ ||

విజ్యం ధనుః కపర్దినో విశల్యో బాణవాగ్ం ఉత |
అనేశ-న్నస్యేషవ ఆభురస్య నిషంగధిః ||

యాతే హేతిర్-మీడుష్టమ హస్తే బభూవతే ధనుః |
తయాస్మాన్ విశ్వతస్-త్వమయక్ష్మయా పరిబ్భుజ ||

నమస్తే అస్త్వాయు ధాయానా తతాయ ధృష్ణవే'' |
ఉభాభ్యా ముతతే నమో బాహుభ్యాం తవ ధన్వనే ||

పరితే ధన్వనో హేతిరస్మాన్-వృణక్తు విశ్వతః |
అధోయ ఇషుధిస్తవారే అస్మన్నిధే హితం ||

నమస్తే అస్తు భగవన్-విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయ త్రయంబకాయ
త్రిపురాంతకాయ త్రికాగ్నికాలాయ కాలాగ్ని రుద్రాయ
నీలకంఠాయ మృత్యుంజయాయ సర్వేశ్వరాయ
సదాశివాయ శ్రీమన్-మహాదేవాయ నమః ||

నమో హిరణ్య బాహవే సేనాన్యే దిశాం చ పతయే నమో
నమో వృక్షేభ్యో హరికేశేభ్యః పశూనాం+ పతయే నమో
నమః సస్పింజరాయ త్విషీమతే పధీనాం+ పతయే నమో
నమో బభ్లుశాయ వివ్యాధినేన్నానాం+ పతయే నమో
నమో హరికేశా యోప వీతినే పుష్టాణాం+ పతయే నమో
నమో భవస్య హేత్యై జగతాం+ పతయే నమో
నమో రుద్రాయా తతావినే క్షేత్రాణాం+ పతయే నమో
నమః సూతాయా హంత్యాయ వనానాం+ పతయే నమో
నమో రోహితాయ స్థపతయే వృక్షాణాం+ పతయే నమో
నమో మంత్రిణే వాణిజాయ కక్షాణాం+ పతయే నమో
నమో భువంతయే వారివస్కృతా యౌషధీనాం+ పతయే నమో
నమః ఉచ్చైర్-ఘోషా యాక్రందయతే పత్తీనాం+ పతయే నమో
నమః కృత్స్న వీతాయ ధావతే సత్వనాం+ పతయే నమః

నమః సహమానాయ నివ్యాధిన ఆవ్యాధినీనాం+ పతయే నమో
నమః కకుభాయ నిషంగిణే'' స్తేనానాం+ పతయే నమో
నమో నిషంగిణ ఇషుధిమతే తస్కరాణాం పతయే నమో
నమో వఞ్చతే పరివఞ్చతే స్తాయూనాం+ పతయే నమో
నమో నిచేరవే పరిచరా యారణ్యానాం పతయే+ నమో
నమః సృకా విభ్యో జిఘాగ్ం సద్భ్యో ముష్ణతాం+ పతయే నమో
నమో உసిమద్భ్యో నక్తం చరద్భ్యః ప్రకృంతానాం+ పతయే నమో
నమ ఉష్ణీషినే గిరిచరాయ కులుంచానాం+ పతయే నమో
నమః ఇషుమద్భ్యో ధన్వావిభ్యశ్చ వో నమో
నమ ఆతన్-వానేభ్యః ప్రతిద ధానేభ్యశ్చ వో నమో
నమ ఆయచ్ఛద్భ్యో విసృజద్-భ్యశ్చ వో నమో
నమో உస్సద్భ్యో విద్యద్-భ్యశ్చ వో నమో
నమ ఆసీనేభ్యః శయానేభ్యశ్చ వో నమో
నమః స్వపద్భ్యో జా+గ్రద్-భ్యశ్చ వో నమో
నమః స్తిష్ఠద్భ్యో ధావద్-భ్యశ్చ వో నమో
నమః స్సభాభ్యః సభాపతిభ్యశ్చ వో నమో
నమో అశ్వేభ్యో உశ్వపతిభ్యశ్చ వో నమః

నమః ఆ+వ్యాధినీ''భ్యో వివిధ్యంతీ భ్యశ్చ వో నమో
నమ ఉగణాభ్యస్-స్తృగం హతీభ్యశ్చ వో నమో
నమో గృత్సేభ్యో గృత్సపతిభ్యశ్చ వో నమో
నమో వ్రాతే''భ్యో వ్రాతపతి భ్యశ్చ వో నమో
నమో గణేభ్యో గణపతి భ్యశ్చ వో నమో
నమో విరూపేభ్యో విశ్వ రూపేభ్యశ్చ వో నమో
నమో మహద్భ్యః క్షుల్లకే భ్యశ్చ వో నమో
నమో రధిభ్యో రధేభ్యశ్చ వో నమో
నమో రధే''భ్యో రధపతి భ్యశ్చ వో నమో
నమః సేనా''భ్యః సేనాని భ్యశ్చ వో నమో
నమః క్షత్తృభ్యః సంగ్రహీతృ భ్యశ్చ వో నమో
నమః స్తక్షభ్యో రధకారే భ్యశ్చ వో నమో
నమః కులాలేభ్యః కర్మారే''భ్యశ్చ వో నమో
నమః పుంజిష్టే''భ్యో నిషాదే భ్యశ్చ వో నమో
నమః ఇషుకృద్భ్యో ధన్వకృద్-భ్యశ్చ వో నమో
నమో మృగయుభ్యః శ్వనిభ్యశ్చ వో నమో
నమః శ్వభ్యః శ్వపతిభ్యశ్చ వో నమః

నమో భవాయ చ రుద్రాయ చ
నమః శర్వాయ చ పశుపతయే చ
నమో నీలగ్రీవాయ చ శితికంఠాయ చ
నమః కపర్ధినే చ వ్యుప్తకేశాయ చ
నమః సహస్రాక్షాయ చ శతధన్వనే చ
నమో గిరిశాయ చ శిపివిష్టాయ చ
నమో మీఢుష్టమాయ చేషుమతే చ
నమో'' హ్రస్వాయ చ వామనాయ చ
నమో బృహతే చ వర్షీయసే చ
నమో వృద్ధాయ చ సంవృధ్వనే చ
నమో అగ్రియాయ చ ప్రధమాయ చ
నమ ఆశవే చా+జిరాయ చ
నమః శీ+ఘ్రియాయ చ శీభ్యాయ చ
నమ ఊర్మ్యాయ చావ స్వన్యాయ చ
నమః స్త్రోతస్యాయ చ ద్వీప్యాయ చ

నమో'' జ్యేష్ఠాయ చ కనిష్ఠాయ చ
నమః పూర్వ జాయ చా+పర జాయ చ
నమో మధ్య మాయ చా+పగల్భాయ చ
నమో జఘన్యాయ చ బుధ్ని యాయ చ
నమః సోభ్యాయ చ ప్రతిసర్యాయ చ
నమో యామ్యాయ చ క్షేమ్యాయ చ
నమ ఉర్వర్యాయ చ ఖల్యాయ చ
నమః శ్లోక్యాయ చా వసా+న్యాయ చ
నమో వన్యాయ చ కక్ష్యాయ చ
నమః శ్రవాయ చ ప్రతిశ్రవాయ చ
నమ ఆశు షేణాయ చాశు రథాయ చ
నమః శూరాయ చావ భిందతే చ
నమో వర్మిణే చ వరూధినే చ
నమో బిల్మినే చ కవచినే చ
నమః శ్రుతాయ చ శ్రుతసేనాయ చ

నమో దుందుభ్యాయ చాహ నన్యాయ చ
నమో ధృష్ణవే చ ప్రమృశాయ చ
నమో దూతాయ చ ప్రహితాయ చ
నమో నిషంగిణే చేషుధిమతే చ
నమః స్తీక్ష్ణేషవే చాయుధినే చ
నమః స్వాయుధాయ చ సుధన్వనే చ
నమః స్రుత్యాయ చ పథ్యాయ చ
నమః కా+ట్యాయ చ నీప్యాయ చ
నమః సూ+ద్యాయ చ సరస్యాయ చ
నమో నా+ద్యాయ చ వైశంతాయ చ
నమః కూప్యాయ చా వట్యాయ చ
నమో వర్ష్యాయ చా వర్ష్యాయ చ
నమో మే+ఘ్యాయ చ విద్యుత్యాయ చ
నమ ఈ+ఘ్రియాయ చా తప్యాయ చ
నమో వాత్యాయ చ రేష్మియాయ చ
నమో వా+స్తవ్యాయ చ వా+స్తుపాయ చ

నమః సోమాయ చ రుద్రాయ చ
నమ స్తామ్రాయ చారుణాయ చ
నమః శంగాయ చ పశుపతయే చ
నమ ఉగ్రాయ చ భీమాయ చ
నమో అగ్రే వధాయ చ దూరే వధాయ చ
నమో హంత్రే చ హనీయసే చ
నమో వృక్షేభ్యో హరికేశేభ్యో
నమ స్తారాయ నమః శంభవే చమ యోభవే చ
నమః శంకరాయ చ మయస్కరాయ చ
నమః శివాయ చ శివతరాయ చ
నమ స్తీర్ధ్యాయ చ కూల్యాయ చ
నమః పార్యాయ చా+వార్యాయ చ
నమః ప్రతరణాయ చో+త్తరణాయ చ
నమ ఆతార్యాయ చా+లాద్యాయ చ
నమః శష్ప్యాయ చ ఫేన్యాయ చ
నమః సికత్యాయ చ ప్రవాహ్యాయ చ

నమ ఇరిణ్యాయ చ ప్రపథ్యాయ చ
నమః కిగ్ం శిలాయ చ క్షయణాయ చ
నమః కపర్దినే చ పులస్తయే చ
నమో గోష్ఠ్యాయ చ గృహ్యాయ చ
నమస్ తల్ప్యాయ చ గేహ్యాయ చ
నమః కాట్యాయ చ గహ్ వరేష్ఠాయ చ
నమో'' హృదయ్యాయ చ నివేష్ప్యాయ చ
నమః పాగ్ం సవ్యాయ చ రజస్యాయ చ
నమః శుష్క్యాయ చ హరిత్యాయ చ
నమో లోప్యాయ చో+లప్యాయ చ
నమ ఊర్వ్యాయ్చ చ సూ+ర్మ్యాయ చ
నమః పర్ణ్యాయ చ పర్ణ శద్యాయ చ
నమో పగుర మాణాయ చాభిఘ్నతే చ
నమ ఆఖ్ఖిదతే చ ప్రఖ్ఖిదతే చ
నమో వః కిరికేభ్యో దేవానా_గ్_ం హృదయేభ్యో
నమో విక్షీణ కేభ్యో నమో విచిన్వత్ కేభ్యో
నమ ఆనిర్ హతేభ్యో నమ ఆమీవత్ కేభ్యః

ద్రాపే అంధ సస్పతే దరిద్రన్ నీలలోహిత |
ఏషాం పురుషాణా మేషాం పశూనాం మా భేర్మారో మో ఏషాం కించనా మమత్ ||

యాతే రుద్ర శివా తనూః శివా విశ్వాహ భేషజీ |
శివా రుద్రస్య భేషజీ తయానో మృడ జీవసే'' ||

ఇమాగ్ం రుద్రాయ తవసే కపర్దినే'' క్షయ ద్వీరాయ ప్రభరామహే మతిం |
యధానః శమసద్ ద్విపదే చతుష్పదే విశ్వం పుష్టం గ్రామే అస్మిన్ ననాతురం ||

మృడానో రుద్రో తనో మయస్కృధి క్షయ ద్వీరాయ నమసా విధే మతే |
యచ్ఛం చ యోశ్చ మనురాయజే పితా తదశ్యామ తవ రుద్ర ప్రణీతౌ ||

మానో మహాంత-ముత మానో అర్భకం మాన ఉక్షంత-ముత మాన ఉక్షితం |
మానో వధీః పితరం మోత మాతరం ప్రియా మానస్ తనువో రుద్ర రీరిషః ||

మానస్ తోకే తనయే మాన ఆయుషి మానో గోషు మానో అశ్వేషు రీరిషః ||
వీరాన్-మానో రుద్ర భామితో వధీర్-హవిష్మంతో నమసా విధేమతే ||

ఆరాత్తే గోఘ్న ఉత పూరుషఘ్నే క్షయ ద్వీరాయ సుమ్ నమస్మేతే అస్తు |
రక్షా చనో అధి చ దేవ బ్రూహ్యథా చనః శర్మ యచ్ఛద్-విబర్హా''ః ||

స్తుహి శ్రుతం గర్తసదం యువానం మృగన్న భీమ-ముపహత్ను-ముగ్రం |
మృడా జరిత్రే రుద్ర స్తవానో అన్యంతే అస్మన్ నివపంతు సేనా''ః ||

పరిణో రుద్రస్య హేతిర్-వృణక్తు పరిత్వేషస్య దుర్మతిర ఘాయోః |
అవ స్థిరా మఘవద్-భ్యస్-తనుష్వ మీడ్వస్-తోకాయ తనయాయ మృడయ ||

మీఢుష్టమ శివమత శివోనః సుమనా భవ |
పరమే వృక్ష ఆయుధన్ నిధాయ కృత్తిం వసాన ఆచర పినాకం బిభ్రదాగహి ||

వికిరిద విలోహిత నమస్తే అస్తు భగవః |
యాస్తే సహస్రగ్ం హేతయోన్య మస్మన్-నివపంతు తాః ||

సహస్రాణి సహస్రధా బాహువోస్తవ హేతయః |
తాసా-మీశానో భగవః పరాచీనా ముఖా కృధి ||

సహస్రాణి సహస్రశో యే రుద్రా అధి భూమ్యా''మ్ |
తేషాగ్ం సహస్ర యోజనే వధన్వాని తన్మసి ||

అస్మిన్ మహత్యర్ణవే''உంతరిక్షే భవా అధి ||
నీలగ్రీవాః శితికణ్ఠాః'' శర్వా అధః క్షమాచరాః ||
నీలగ్రీవాః శితికణ్ఠా దివగ్ం రుద్రా ఉపశ్రితాః ||

యే వృక్షేషు సస్పింజరా నీలగ్రీవా విలోహితాః||
యే భూతానా-మధిపతయో విశిఖాసః కపర్దినః ||
యే అన్నేషు వివిధ్యంతి పాత్రేషు పిబతో జనాన్ ||
యే పథాం పథిరక్షయ ఐల బృదా యవ్యుధః ||
యే తీర్థాని ప్రచరంతి సృకావంతో నిషంగిణః ||
య ఏతావంతశ్చ భూయాగ్ం సశ్చ దిశో రుద్రా వితస్థిరే |
తేషాగ్ం సహస్ర యోజనే వధన్వాని తన్మసి ||

నమో రుధ్రేభ్యో యే పృథివ్యాం యే''உంతరిక్షే
యే దివి యేషామన్నం వాతో వర్ష మిషవస్-తేభ్యో దశ
ప్రాచీర్దశ దక్షిణా దశ ప్రతీచీర్-దశో-దీచీర్-దశోర్ధ్వాస్-తేభ్యో
నమస్తే నో మృడయంతు తేయం ద్విష్మో యశ్చ నో ద్వేష్టితం వో జంభే దధామి ||

త్ర్యంబకం యజామహే సుగంథిం పుష్టి వర్ధనం |
ఉర్వా రుకమివ బంధనాన్-మృత్యోర్-ముక్షీయ మామృతా''త్ ||

యో రుద్రో అగ్నౌయో అప్సుయ ఓషధీషు
యో రుద్రో విశ్వా భువనా వివేశ తస్మై రుద్రాయ నమో అస్తు ||

తముష్టుహి యః స్విషుః సుధన్వా యో విశ్వస్య క్షయతి భేషజస్య |
యక్ష్వా''మహే సౌ''మనసాయ రుద్రం నమో''భిర్-దేవ మసురం దువస్య ||

అయం మే హస్తో భగవానయం మే భగవత్తరః |
అయం మే'' విశ్వభే''ష జోయగ్ం శివాభి మర్శనః ||

యేతే సహస్ర మయుతం పాశా మృత్యో మర్త్యాయ హంతవే |
తాన్ యజ్ఞస్య మాయయా సర్వానవ యజామహే |
మృత్యవే స్వాహా మృత్యవే స్వాహా'' ||

ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ విష్ణవే మృత్యుర్మే పాహి |
ప్రాణానాం గ్రంథిరసి రుద్రోమా విశాంతకః |
తేనాన్ నేనా''ప్యాయస్వ ||

సదాశివోం |

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః

5 comments:

JavaArch said...

Hi Srinivas,
Let me start off by congratulating you on a fantastic rendition of these vedic texts. I was wondering if you have ITRANS version of these texts that I could use. If so, could you please provide them to me at krishna.vedula@gmail.com? I have built and ITRANS utility myself and was collecting texts.

Excellent work ...

Thank you
Krishna

Anonymous said...

commndable work. awsome. hatsoff. too much. matalu levu mechukodaniki. alage downloads kuda unte pettandi. poddunne pettukochu.

Anonymous said...

Dear Srinivas
Excellent work from your side on bringing this to everyone
Venkat

Anonymous said...

Very nice. Swaram tho kuda unte inka chala bagundedi

Venkat Manda said...

Absolutely great work. I agree with the second person too - since you are so dedicated, it would be good to bring you into our homes with your voice too.